อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาศชีวะ

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์จารุวัฒน์                                            นามสกุล: ถาวรไพศาศชีวะ

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                 โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543 วศ.บ.
ปริญญาโท มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549 วศ.ม.


3) 
ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
  เรื่องพฤติกรรมการวิบัติของรอยต่อคานเสาสำเร็จรูป 2547 – การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2
– เรื่องอิทธิพลความหนาของแผ่นเหล็กที่มีต่อจุดต่อคานเสาสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก 2548 การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10
– การศึกษาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของข้อต่อ (COUPLER) เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม 2551 วิจัยเงินรายได้


5) 
บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
วิศวกรและคณะฯ  ออกแบบและควบคุมงานอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิศวกรและคณะฯ  ออกแบบและควบคุมงานอาคารกิจการนักศึกษา(อาคารฝึกกีฬาในร่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิศวกรและคณะฯ  ออกแบบและควบคุมงานซ่อมแซมอาคาร จำนวน 9 หลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิศวกร  โครงการศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงถังตกตะกอนภายใต้แรงแผ่นดินไหว
ผู้เชี่ยวชาญ งานตรวจสอบอาคาร Building Evaluation on SIM’s Fight imulators Vibration Acceptance
ผู้เชี่ยวชาญ งานตรวจสอบความชำรุดเสียหายบ้านพักอาศัย 3 ชั้น
ผู้เชี่ยวชาญ  การศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยคสล. 2 ชั้น

 

 6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 7) ใบประกอบวิชาชีพ

 8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

–  วิศวกรรมโครงสร้าง  โครงสร้างเหล็ก รอยต่อโครงสร้าง การวิเคราะห์โดยไฟไนท์เอลิเมนต์ และการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=105