อาจารย์จันทิมา มณีโชติวงศ์

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์จันทิมา                                           นามสกุล: มณีโชติวงศ์

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                               โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2540 วศ.บ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 วศ.ม.

 

3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณวัสดุสำหรับอาคารคอนกรีตเหล็กโดยการประยุกต์ใช้แบบถดถอยเชิงซ้อน กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 2560 ชั้น. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร.
การศึกษาการประสานงานก่อสร้างของผู้รับเหมากับหน่วยราชการ. 2551 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 13, ชลบุรี.


5) บริการวิชาการ

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

–  การควบคุมงานก่อสร้าง ,การบริหารโครงการก่อสร้าง ,การประมาณราคางานก่อสร้าง

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=107