อาจารย์จิรวัฒน์ ศุภโกศล

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์จิรวัฒน์                                                นามสกุล: ศุภโกศล

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                    โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535 วศ.บ.
ปริญญาโท มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 2543 วศ.ม.
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 ปร.ด.


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร ปี หน่วยงานที่จัด
 หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560  –
หลักสูตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  –  –
หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล  –  –
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกร รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาช่าง
กรมโยธาธิการ, ตุลาคม 2537  (ศึกษา-ดูงาน) ณ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์)
2537 กรมโยธาธิการ


4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
 Assessment of soil loss and nutrient depletion due to Climate Change Impact in the SongKhram Basin, Thailand 2017 , International Journal of Ecology and Development, Volume 33, Issue 1
Climate Change Impact on Water Quality in the SongKhram Basin, Thailand 2016 , International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), Vol. 7, N. 6
The Influence of Runoff to Rubber Tree Land Use in SongKram Basin 2014 AOGS 11th Annual Meeting 28 Jul to Aug, 2014, RoytonSappporo Hotel, Japan.
The Effect of Climate Change on streamflow in the Songkhram Basin, 2013 The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V) , 4-6 September 2013, LuangPrabang, Lao PDR.
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อน้ำท่าในลุ่มน้ำสงคราม. 2558 ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน 2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ประเทศไทย.
Scenario Analysis on Land Use Change and Climate Change in the Songkham Basin. 2015 The 3rd EIT International Conference on Water Resources Engineering. 5-7 Augest, 2015 Centara Hotel & Convention Centre UdonThani, Thailand.
การศึกษาเกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยวิธีโปรยกรองและวิธีเติมอากาศแบบเติมเข้าถ่ายออก 2543 วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Special Assistance for Project Implementation (SAPI) 2548 กองทุนสิ่งแวดล้อมและ JBIC
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะของเทศบาลขนาดเล็ก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพังโคน 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสงคราม 2559 วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
การใช้ PBL สำหรับออกแบบการสอนวิชาการประปาและสุขภิบาล 2559 วิจัยเงินรายได้
การประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการวางแผนก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับคุณภาพน้ำในหนองหาร สกลนคร 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ประจำส่วนภูมิภาคของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  9
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก 2561
โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 2559 12,000
พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสุขาภิบาลชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 100,000
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลพังโคน


6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน
ภส.3165 สภาวิศวกร


8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

– การจัดการสิ่งแวดล้อม  การออกแบบและดำเนินงานระบบประปา การออกแบบและดำเนินงานจัดการขยะ  การออกแบบและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย การประเมินปริมาณและคุณภาพน้ำในระบบอุทกวิทยาโดยใช้แบบจำลองดินและน้ำ

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=109