อาจารย์ ณัฐธิดา นิลจินดา

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์ณัฐธิดา                                          นามสกุล: นิลจินดา

สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธา                              โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546 วศ.บ. วิศวกรรมขนส่ง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550 วศ.ม.วิศวกรรมขนส่ง


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร ปี หน่วยงานที่จัด
โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ในเขตภาคกลาง
2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค 2559 มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                   Railway Operation Management
โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

2016  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
                   System Safety Engineering (RAM)
โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2016 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง


4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
NattidaNinjinda, SiradolSiridhara, Wilasinee Application of system dynamics in sustainable transportation planning in Koh Chang. 2014 Proceeding of The International Conference on Tourism (ICOT 2014), 184 – 200.
Aggregate air travel demand models in Thailand. 2014  Proceeding of The International Conference on Tourism (ICOT 2014), 201 – 213.
แฟรงก์เฟิร์ต เมืองแห่งผู้คนและนักเดินทาง (ตอนที่ 1)
E-Newsletter, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
2558  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แฟรงก์เฟิร์ต เมืองแห่งผู้คนและนักเดินทาง (ตอนที่ 2)
E-Newsletter, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 
2558  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การพัฒนาเครื่องมือสร้างเนินชะลอความเร็วมาตรฐาน 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2559 2559
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2558 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2557 2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2556 2556


6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

–  การวิเคราะห์ลักษณะการจราจร ปัญหาการจราจร การวางแผนและผังการเดินทางในเมือง โครงข่ายการเดินทาง ผังเมืองจราจร

 

 

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=111