ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์                                 นามสกุล : พัฒนานุโรจน์

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                     โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2542 คอ.บ.สถาปัตยกรรม
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548 คอ.ม.สถาปัตยกรรม
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 ปร.ด.วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร 2557 วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง
The Old buildings and conservation guidelines developed City area community Chiang Khan, Loei in Thailand .3rd 2011 International Science, Social-Science, Engineering and Energy Conference 2011 February 2-5, 2012  Rose Garden Riverside, Nakhon Pathom, Thailand.
ผลกระทบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อรูปแบบอาคารพื้นถิ่นเขตเมืองเก่าเชียงคาน จังหวัดเลย 2555 การประชุมวิชาการ ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน” ระหว่าง วันที่ 12-14  กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
การอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น ในย่านเมืองเก่าสกลนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2554 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน”  ระหว่าง วันที่ 4-5  สิงหาคม 2554  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี 
การอนุรักษ์และพัฒนาเรือนพื้นถิ่น บริเวณย่านเมืองเก่าสกลนคร 2553 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ.สกลนคร 
การออกแบบอาคาร  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการประหยัดพลังงาน  2552 การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 “การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ”ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
แนวทางการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นผู้ไท สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.กาฬสินธุ์  และ จ. มุกดาหาร  2549 การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง  “เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างยั่งยืน”   ระหว่างวันที่ 29 – 30  สิงหาคม  2551  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จ.เลย  


5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างบ้านดิน ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนแก่ประชาชนชุมชนในอำเภอพังโคน  อำเภอกุดบาก  และอำเภอภูพาน  2548 380,000
2. จัดอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมโยธา 2 มิติ และ 3 มิติ  แก่นายช่างโยธา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง  2553 44,500
3. จัดอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมโยธา 3 มิติ  แก่นายช่างโยธาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง  2554 32,000
4. เป็นวิทยากรอบรมรุ่นที่15เรื่องสถาปัตยกรรมและการแปรรูปจากไม้ไผ่ 2555
5. จัดอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมโยธา 3 มิติ
รุ่นที่ 2 แก่นายช่างโยธา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง 
2556 22,000
6. จัดอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมโยธา 3 มิติ แก่นายช่างโยธา 2557 47,500
8. จัดอบรมการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แก่นายช่างโยธา 2560 26,000


6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน
ส-สถ.2448 วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก


8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ
               การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย การศึกษาวัสดุทดแทนในงานสถาปัตยกรรม การศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา งบประมาณ 118,000,000บาท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 2. ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยฯ งบประมาณ  1,500,000 บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 3. คุมงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา งบประมาณ  50,000,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 1. ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนา งบประมาณ  23,000,000บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 2. ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารแฟลตบุคลากร งบประมาณ  20,000,000บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 3. ออกแบบอาคารเรือนเพาะชำ งบประมาณ  1,000,000 บาท คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 4. ออกแบบอาคารพยาบาล   งบประมาณ  1,000,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 5. ออกแบบอาคารปฏิบัติธรรม   งบประมาณ  30,000,000 บาท  โรงเรียนสว่างแดนดิน   อำเภอสว่างแดนดิน  ปี 2553
 1. ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแฟลตบุคลากรแพทย์แผนไทย งบประมาณ 25,000,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 1. ออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยบริการ งบประมาณ 5,000,000บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร ปี 2556
 1. ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ  202,000,000 บาท งบผูกพัน ปี 2558-2460
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร ปี 2558

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=113