อาจารย์ปิโยรส ทะเสนฮด

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์ ปิโยรส                                                  นามสกุล: ทะเสนฮด

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                      โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 วศ.บ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 วศ.ม.
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปร.ด.


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การตรวจสอบสัมประสิทธิ์กำลังอัดประสิทธิผลขององค์อาคารรับแรงอัดในคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบตามภาคผนวก A ของมาตรฐาน ACI 318-11”. 2557 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ
ครั้งที่ 9, พิษณุโลก.  
ผลกระทบของรูปแบบการจัดเรียงเหล็กตะแกรงควบคุมการแตกร้าวต่อพฤติกรรมของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบโดยวิธีองค์อาคารรับแรงอัดและดึง 2557 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ
ครั้งที่ 9, พิษณุโลก.
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ไฮบริดจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงและเถ้าแกลบโดยการบ่มที่อุณหภูมิห้อง. 2560 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 22, นครราชสีมา


5) บริการวิชาการ

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

         –  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย การศึกษาวัสดุทดแทนในงานสถาปัตยกรรม การศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=116