อาจารย์พัฒน์วิชญ์ ดาพรม

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์พัฒน์วิชญ์                                             นามสกุล: ดาพรม

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                     โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  –
ปริญญาโท  –
ปริญญาเอก  –


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

5) บริการวิชาการ

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

– วิศวกรรมโครงสร้าง  การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การตรวจสอบโครงสร้างใต้ดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน

 

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=118