อาจารย์อัญมณี ทะเสนฮด

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์อัญมณี                                          นามสกุล: ทะเสนฮด
สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                               โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 วศ.บ.
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 วศ.ม.


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร ปี หน่วยงานที่จัด
โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗” 2558 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อบรมหลักสูตรผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขาโยธาด้านระบบขนส่งทางราง 2558 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
2557 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตบุคลากรสู่ระบบราง” 2558 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อสร้างกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง 2558    ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
การศึกษาปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศของไทยด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2552 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 14, นครราชสีมา.
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเติบโตผู้โดยสารระหว่างประเทศของประเทศไทย 2553 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 15, อุบลราชธานี
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ไฮบริดจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงและเถ้าแกลบโดยการบ่มที่อุณหภูมิห้อง. 2560 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 22, นครราชสีมา.


5) บริการวิชาการ

6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

–  การออกแบบทางเรขาคณิตของถนนและการออกแบบโครงสร้างถนน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์สำหรับการขนส่งและการใช้ที่ดิน
การจัดการจราจร การประยุกต์ใช้งานสำรวจในงานวิศวกรรมโยธา โครงสร้างและวัสดุจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=120