อาจารย์อุกฤษฎ์ โข่ศรี

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์อุกฤษฎ์                            นามสกุล: โข่ศรี

สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธา                  โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา

2) ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 วศ.บ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 วศ.ม


3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร ปี หน่วยงานที่จัด
เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 2560 การประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 , วสท.และพันธมิตร
สะพานโครงสร้างเหล็ก สะพานวัสดุเขียว ยุค ประเทศไทย 4.0 2560 การประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 , วสท.และพันธมิตร
การตรวจสอบงานวิจัย ด้วยโปรแกรม turn it in 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2560 มทร.อีสาน


4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
พลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันแพง. 2551 วารสารคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กันยายน.2551.หน้า 16-17
เครื่องอัดถ่านสำหรับชุมชน. 2551 วารสารคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสกลนคร.ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 กันยายน.2551.หน้า 18-19    
Strength  and  Resistance  to  Chloride  Penetration  of  Concrete  Containing  Fly  Ash  and  Rice  Husk  Ash ,

 

2548 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่  10 , 2 – 4  พฤษภาคม  2548
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จ.ชลบุรี.
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวัสดุและเวลาในการบด  สำหรับวัสดุปอซโซลาน ผ่านเครื่องบดที่ผลิตขึ้นเอง 2549 การประชุมคอนกรีตวิชาการ
ครั้งที่ 2 , 25 – 27  ตุลาคม 2549
ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล  จ.อุดรธานี.


5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
อบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร 2549
อบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ณ อบต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร 2549
วิทยากรรับเชิญ อบรมเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ ณ เทศบาลตำบลบ่ตรุ  อ.ระโนด จ.สงขลา 2553
วิทยากรรับเชิญ อบรมเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ ณ เทศบาลเมืองเลย  อ.เมือง จ.เลย 2555
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านการผลิตถ่านอัดแท่ง และเครื่องอัดถ่าน ผ่านเครือข่ายคลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางเว็บไซต์ของคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทย์ฯ 2553 จนถึงปัจจุบัน
วิศวกรอาสา ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สกลนคร 2560


6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน
สย.8647 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร
2/028334 สมาชิก วสท. ตลอดชีพ วสท.


8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

-ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา

-วัสดุศาสตร์  จีโอโพลีเมอร์

-ถ่านอัดแท่ง

-การทำเว็บไซต์ , บทเรียนออนไลน์ 

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=122