โปรแกรมวิชาช่างโยธา

 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตร : ช่างโยธา-รับ ม.6

 

 

รายวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                00-021-001   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-021-002   การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-032-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 63 หน่วยกิต
        2.1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                02-011-101   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 หน่วยกิต
                02-011-102   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 หน่วยกิต
                04-510-106   กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-510-107   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                04-510-108   คอนกรีตเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
                04-511-105   การทดสอบวัสดุ 2 หน่วยกิต
                04-511-206   ความแข็งแรงของวัสดุ 3 หน่วยกิต
                04-511-207   ทฤษฎีโครงสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-511-208   ปฐพีกลศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
                04-521-101   ปฏิบัติงานโยธา 1 3 หน่วยกิต
                04-521-102   ปฏิบัติงานโยธา 2 3 หน่วยกิต
                04-521-103   เขียนแบบโยธา 3 หน่วยกิต
                04-521-104   เทคนิคและการตรวจงานโยธา 2 หน่วยกิต
                04-521-105   สำรวจ 1 3 หน่วยกิต
                04-521-106   การประมาณราคา 3 หน่วยกิต
                04-523-101   ฝึกงานช่างโยธา 4 หน่วยกิต
                04-524-212   เตรียมโครงการช่างโยธา 2 หน่วยกิต
                04-524-213   โครงการช่างโยธา 2 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
                04-512-101   กลศาสตร์ของไหลทั่วไป 3 หน่วยกิต
                04-512-203   การบริหารงานก่อสร้าง 2 หน่วยกิต
                04-512-204   กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง 2 หน่วยกิต
                04-512-205   พื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-512-207   วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต
                04-522-201   เครื่องจักรกลก่อสร้าง 2 หน่วยกิต
                04-522-202   คอมพิวเตอร์ในงานโยธา 3 หน่วยกิต
                04-522-203   สำรวจ 2 3 หน่วยกิต
                04-522-204   ปฏิบัติงานโยธา 3 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบ ม.6) 0 หน่วยกิต
        04-515-101   ปฏิบัติงานไม้พื้นฐาน 3 หน่วยกิต
        04-515-102   เขียนแบบเบื้องต้น 2 หน่วยกิต
        04-515-103   ปฏิบัติงานปูน 3 หน่วยกิต
        04-515-104   วัสดุงานก่อสร้าง 2 หน่วยกิต
        04-515-105   การสำรวจเบื้องต้น 2 หน่วยกิต

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=172