โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี)

 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 

 

รายวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                00-021-002   การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กล่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-033-101   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-034-001   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-035-001   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-036-101   ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 48 หน่วยกิต
                02-011-109   แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-011-110   แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-011-211   แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต
                02-011-318   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
                02-020-124   เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
                02-020-125   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
                02-030-101   ฟิสิกส์ 1 3 หน่วยกิต
                02-030-102   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 หน่วยกิต
                02-030-103   ฟิสิกส์ 2 3 หน่วยกิต
                02-030-104   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 หน่วยกิต
                04-010-101   สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                04-010-202   ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 หน่วยกิต
                04-010-203   ชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                04-010-204   ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
                04-010-205   การสำรวจ 3 หน่วยกิต
                04-010-206   ปฏิบัติการสำรวจ 1 หน่วยกิต
                04-010-307   สำรวจภาคสนาม 1 หน่วยกิต
                04-040-102   เขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
                04-060-101   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                04-100-101   วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
                04-011-201   ฝึกงานโรงงาน 3 หน่วยกิต
                04-011-202   ทฤษฎีโครงสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-011-203   วัสดุวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
                04-011-204   ปฐพีกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                04-011-205   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
                04-011-306   วิศวกรรมฐานราก 3 หน่วยกิต
                04-011-307   การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-011-308   การสำรวจเส้นทาง 3 หน่วยกิต
                04-011-309   วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต
                04-011-310   การทดสอบวัสดุการทาง 1 หน่วยกิต
                04-011-311   ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1 หน่วยกิต
                04-011-312   ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี 1 หน่วยกิต
                04-011-313   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หน่วยกิต
                04-011-314   ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หน่วยกิต
                04-011-315   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3 หน่วยกิต
                04-011-316   ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 1 หน่วยกิต
                04-011-317   อุทกวิทยา 3 หน่วยกิต
                04-011-318   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 หน่วยกิต
                04-011-419   วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                04-011-420   โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
                04-011-421   วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-011-422   สหกิจศึกษา สำหรับวิศวกรรมโยธา 6 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
                04-012-301   การออกแบบอาคาร 3 หน่วยกิต
                04-012-402   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3 หน่วยกิต
                04-012-403   วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3 หน่วยกิต
                04-012-404   เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 1 หน่วยกิต
                04-012-405   การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
                04-012-406   เทคนิคและการตรวจงานสำหรับวิศวกรโยธา 2 หน่วยกิต
                04-012-407   ระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโยธา 3 หน่วยกิต
                04-012-408   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
                04-012-409   ธรณีวิทยา 2 หน่วยกิต
                04-012-410   ความแข็งแรงของวัสดุ 2 3 หน่วยกิต
                04-012-411   การออกแบบผิวทาง 3 หน่วยกิต
                04-012-412   หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
                04-012-413   การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                04-012-414   วิศวกรรมประปาและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
                04-012-415   วิศวกรรมขนส่ง 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=175