บุคลากร

20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายจิรวัฒน์ ศุภโกศล
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายอุกฤษฎ์  โข่ศรี
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
ชื่อ – นามสกุล:  นายโกวิท บุญรอด
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์   พัฒนานุโรจน์
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายปิโยรส ทะเสนฮด
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายจารุวัฒน์  ถาวรไพศาศชีวะ
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวณัฐธิดา    นิลจินดา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา 
20161014_58006be8cba3e
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวอัญมณี   ทะเสนฮด
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายพัฒน์วิชญ์   ดาพรม
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา
20161014_58006be8cba3e-3
ชื่อ – นามสกุล:  นายพัฒนศักดิ์  ชัยพรรณา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  วิศวกรรมโยธา

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=36