อาจารย์โกวิท บุญรอด

1) ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: อาจารย์โกวิท                                                   นามสกุล: บุญรอด

สังกัด: สาขาวิศวกรรมโยธา                                    โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: วิศวกรรมโยธา


2) 
ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีที่สำเร็จ ชื่อวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 คอ.บ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 วศ.ม.
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2561 ปร.ด.


3) 
ข้อมูลประวัติการพัฒนตนเอง(ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ

หลักสูตร วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด
การจัดการเรียนการสอนในประเทศไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน 2560 มทร.อีสาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ


4) 
ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ

ชื่อผลงาน พ.ศ. แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร
1.Streamflow forecasting of Lam Nam Oon Irrigation Project 2004  –
2.การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน. เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, สกอ 2548  –
3.The Creation of check dam in Lam Nam Oon watersheds area, 2005 ICIC
4.The Estimation of Probable Maximum Flood using Hydrograph Method: Case Study of Bhumibol Dam, 2011. NCCE16
5.Assessing the impact of climate and land use changes on extreme floods in a large tropical catchmentOriginal 2013 Journal of Hydrology, Volume 490,
20 May 2013, Pages 88-105
6.Bias correction test of simulated rainfall from PRECIS using adjustment factors based on distribution mapping. 2015 Thai Hydrologist Association (THA), THA2015 international conference on climate change and environmental management in Monsoon Asia, 28-30 January, Bangkok Thailand.
7.Mapping temporal extent of Chiang Mai floods using coupled 1-D and quasi 2-D floodplain inundation models. 2015 Songklanakarin Journal of Science
and Technology, 2015, 37(2), 171-181.
 

8.Climate change impact on flood inundation map: Case study of Chiang Mai municipality.

 

2015 The 3rd EIT International Conference on Water Resources Engineering (ICWRE3), 5-7 August 2015, Centara Hotel and Convention Centre, Udon Thani, Thailand.
9.การวิเคราะห์การไหลของแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS. 2558 RMUTINC-RMUTI.2558
10.Assessing the climate change impact on floodplain inundation map in the Chiang Mai municipality, upper Ping river basin of Thailand. 2017 International Convention on Civil Engineering  ICCE2017, 2017, July 20-21, 2017 – The Greenery Resort, Khao Yai, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, Thailand


5) บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ พ.ศ. งบประมาณ
National University of Laos (NuOL) Collaborative Modelling – Training on Collaborative Modlling    


6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


7) ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบอนุญาต ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน
ภย.2971 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร


8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

– ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิชาด้านชลศาสตร์ (Hydraulics) ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulic Laboratory)
วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulics Engineering)
– ด้านอุทกวิทยา (Hydrology)

– การจัดการระบบทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

– การจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วม

– ออกแบบจำลองน้ำท่วมด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

– ออกแบบงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

Permanent link to this article: http://ce.fit.rmuti.ac.th/?page_id=99